10mm anti switch 1NO1NC momentary High button Ring shape LED 

 

 

 

 

 

 

2A  12V/24V/36V/48V/96V/120V DC , 220V AC